Serie tv
Riassunti
Doppiatori
Guida tv

Serie Jap
Trasmissioni
Staff
Seyiuu
Disegnatori

Movie
Info

Oav
Info

Disegnatori

Nome storie
Masami Abe 10
Masahiko Ima 1
Asami Endo 49
Yuichi Endo 13
Takeshi Osaka 5
Hidetoshi Omori 4
Kyoko Kato 8
Masaaki Kannan 10
Saburo Kuroda 1
Toshiko Sasaki 1
Masato Sawada 4
Setsuko Shibui 3
Akemi Takada 1
Motosuke Takahashi 4
Shinkuro Date 1
Taro Chokan 1
Tsukasa Dokite 10
Atsuko Nakajima 1
Katsuhiko Nishijima 2
Hayao Nobe 27
Takahumi Hayashi 15
Toshihiro Hirano 3
Noboru Furuse 9
Kazuhiro Furuhashi 2
Atsushi Matoba 1
Yuji Moriyama 13
Yuji Yatabe 8
Kazuo Yamasaki 10
Naoko Yamamoto 1
Naoyuki Yoshinaga 1